SHPE - CZYŻYK
Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych

STATUT

STATUT
Stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „Czyżyk” z dnia XX lutego 2014 r.

 

STATUT
Stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „Czyżyk” z dnia …........................... 2014 r.

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.     Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych  „Czyżyk”   zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” - działać będzie jako Stowarzyszenie zarejestrowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

2.     Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną od chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania.

 

§ 2.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SHPE „Czyżyk”.

 

§ 3.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz mieści się w Piekarach Śląskich.

 

§ 5.

1.     Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.     Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub firmy.

 

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 

1.    rozpowszechnianie, propagowanie, popularyzowanie hodowli ptaków, w szczególności ptaków egzotycznych;

2.    poznawanie etologii ptaków egzotycznych hodowanych w środowisku zamkniętym;

3.    współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony  przyrody;

4.    prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu hodowli ptaków;

5.    wspieranie osób zajmujących się tworzeniem artykułów naukowych z zakresu awifauny;

6.    organizowanie konkursów i wystaw ptaków oraz innych przedsięwzięć ornitologicznych;

7.    opracowywanie publikacji z zakresu awifauny;

8.    dbanie o ochronę środowiska naturalnego i ochronę przyrody poprzez ochronę dziko żyjących ptaków;

9.    dbanie o zachowanie tradycji i kultury podczas organizowanych imprez ornitologicznych;

10. propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego;

11. integracja społeczności hodowców ptaków;

12. podnoszenie walorów osobowych i intelektualnych społeczeństwa, a w szczególności hodowców ptaków.


§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez: 

1.   organizowanie i prowadzenie szkoleń i prezentacji;

2.   wymianę doświadczeń hodowlanych pomiędzy osobami zrzeszonymi;

3.   umożliwiane osobom zrzeszonym uczestnictwo w konkursach i wystawach ptaków na wszystkich szczeblach krajowych i w wystawach i konkursach międzynarodowych;

4.   inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;

5.   występowanie do uprawnionych organów o nadanie hodowcom unikatowych cech identyfikacyjnych;

6.   zaopatrywanie osób zrzeszonych w obrączki rodowe niezbędne do uczestnictwa w konkursach i wystawach oraz prowadzeniu ksiąg  hodowlanych i rejestru  ptaków;

7.   współpracę z organizacjami samorządu terytorialnego;

8.   współpracę z organizacjami społecznymi, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

9.   czuwanie nad zachowaniem zasad racjonalnej hodowli i należytej etyki wśród hodowców;

10.        działalność publicystyczną i wydawniczą;

11.        udzielanie hodowcom wszechstronnej pomocy fachowej, w tym pomoc w dobieraniu i uzupełnieniu odpowiedniego materiału zarodowego;

12.        działania prawem dopuszczone niewymienione w ust 1. do 11.

  

§ 9.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10.

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne;

2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.    członków zwyczajnych;

2.    członków wspierających;

3.    członków honorowych;

 

§ 12.

1.     Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie
i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1)   zaakceptuje zasady zawarte w niniejszym Statucie, cele i program Stowarzyszenia;

2)   wypełni i podpisze deklarację członkowską;

3)   opłaci składkę członkowską.

 

2.     Członkiem zwyczajnym może być także osoba będąca cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Przepisy ust. 1 pkt 1. do 3. stosuje się odpowiednio.

3.     Członkiem wspierającym może być osoba prawna, której siedziba mieści się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, intelektualną lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4.     Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

  

§ 13.

1.    Członek zwyczajny ma prawo do:

1)   czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2)   zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3)   zaskarżania na Walnym Zebraniu Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków;

4)   korzystania ze sprzętu i pomieszczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

5)   z upoważnienia Zarządu reprezentować Stowarzyszenie.

2.     Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)   przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2)   aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

3)   dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

4)    regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§ 14.

1.    Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2-4;

2.    Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia;

3.    Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3.

 

§ 15.

1.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2.      Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.      Członek honorowy posiada wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4.      Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

5.      Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 16.

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

2)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)    wykreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy;

4)    wykluczenia na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia i wbrew jego Statutowi oraz regulaminom;

5)    wykluczenia z powodu działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia;

6)    wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

7)    pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały organu Stowarzyszenia, który członkostwo nadał.

2.    W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-6 o ustaniu członkostwa orzeka w uchwale Zarząd podając jego przyczyny.

3.    Osoba wykluczona lub wykreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków (Zebrania Przedstawicieli) w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego postanowienia. W takim przypadku Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków (Zebrania Przedstawicieli) punktu dotyczącego rozpatrzenia złożonego odwołania.

 

 

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.    Walne Zebranie Członków (Zebranie Przedstawicieli);

2.    Komisja Rewizyjna;

3.    Zarząd.


§ 18.

1.     Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia, Zarządu i Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

2.     Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że uchwała Walnego Zebrania Członków będzie stanowiła inaczej, zwykłą większością głosów, za wyjątkiem wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, który wybrany musi zostać bezwzględną większością głosów.

3.     Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4.     Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). W razie równego rozłożenia głosów 'za' i 'przeciw' głos Prezesa Zarządu jest głosem wiążącym, a w przypadku jego nieobecności decyduje głos Wiceprezesa Zarządu. Szczegółowy sposób pracy i tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa Regulamin Zarządu.

5.     Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). Szczegółowy sposób pracy i tryb podejmowania uchwał przez Komisję Rewizyjną określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

 

§ 19.

1.     W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko w terminie 90 dni od dnia zaistnienia przesłanki powodującej przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

2.     Wybór uzupełniający przeprowadzony jest na okres do końca trwania aktualnej kadencji.

 

Walne Zebranie Członków (Zebranie Przedstawicieli)

 

§ 20.

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)   z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

2)   z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz goście zaproszeni przez władze Stowarzyszenia.

 

§ 21.

1.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

3.    Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz, który sporządza protokół z obrad. Wybór Prezydium dokonywany jest przez Walne Zebranie Członków na początku obrad.

4.    Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz wybierany jest w głosowaniu jawnym.

5.    Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

6.    O miejscu i terminie a także o planowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania pisemnie listem poleconym chyba, że dany członek wyraził wolę otrzymywania powiadomień drogą elektroniczną (e-mail, sms, mms).

7.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

8.    Szczegółowy sposób pracy i tryb podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków określa Regulamin Walnego Zebrania Członków.

 

§ 22.

1.    Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli (delegatów).

2.    Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują członkowie spośród siebie według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.

3.    Liczba Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli jest ustalana na dzień opisany w ust. 2 w ten sposób, że na każdych 7 członków przypada 1 Przedstawiciel.

4.    Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 4 lata i uprawnia Przedstawicieli do uczestnictwa w czterech kolejnych zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli.

5.    Mandat Przedstawiciela wygasa z upływem terminu określonego w ust. 4.

6.    Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w razie odwołania przez organ dokonujący wyboru lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

7.    Na miejsce Przedstawiciela, który mandat utracił, członkowie dokonują wyboru - do końca kadencji - innego Przedstawiciela.

8.    Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których Statut nie zastrzega do kompetencji innych władz stowarzyszenia, w szczególności:

1.     określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia;

2.     uchwalenie Statutu i jego zmian;

3.     uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków (Zebrania Przedstawicieli);

4.     zatwierdzenie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej;

5.     wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

6.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

7.     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;

8.     nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

9.     powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw;

10.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

11.  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz corocznego budżetu przygotowanego przez Zarząd.

 

§ 24.

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)   na pisemny wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych.

2.    Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu
jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.

3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§ 25.

1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.    Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i dwóch członków.

3.    Prezes i Wiceprezes są uprawnieni do reprezentowania Stowarzyszenia, bądź osoby przez nich upoważnione. 

4.    Zasady działania Zarządu określa Statut, uchwały Walnego Zebrania Członków oraz Regulamin Zarządu Stowarzyszenia.

5.    Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.

6.    Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji członkowie Zarządu, dokonują wyboru spośród siebie Wiceprezesa i Skarbnika. Prezes uczestniczy w dyskusji i głosowaniach nad podziałem funkcji.

  

§ 26.

1.    Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może tworzyć Biuro i zatrudniać pracowników.

2.    Szczegółowe zasady działania biura określa Regulamin Biura uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 27

1.    Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymaga się:

1)   podpisu Prezesa Zarządu jeżeli wartość podejmowanego zobowiązania nie przekracza 2500 złotych lub,

2)   podpisu Wiceprezesa Zarządu jeżeli wartość podejmowanego zobowiązania nie przekracza 1000 złotych lub,

3)   podpisów Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika jeżeli wartość podejmowanego zobowiązania przekracza 1000 złotych a jednocześnie nie przekracza 2500 złotych lub,

4)   podpisów Prezesa Zarządu Wiceprezesa Zarządu lub Skarbnika jeżeli wartość podejmowanego zobowiązania przekracza 2500 złotych.

2.    Dla ważności innych pism i dokumentów wymaga się podpisu przynajmniej jednego członka Zarządu z grona: Prezes Zarządu; Wiceprezes Zarządu.

  

§ 28.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.    realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;

2.    uchwalanie corocznego budżetu Stowarzyszenia i preliminarzy;

3.    wykonywanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji
w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego;

4.    wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości;

5.    zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej corocznie przez Walne Zebranie Członków;

6.    zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

7.    podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykreślania i wykluczania członków;

8.    prowadzenie aktualnego wykazu członków Stowarzyszenia oraz dokumentacji członkowskiej;

9.    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności, w tym sprawozdań finansowych;

10. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i opracowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków i regulaminów przewidzianych w Statucie;

11. uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz biura Stowarzyszenia;

12. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;

13. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z władzami innych organizacji;

14. udzielanie pełnomocnictw członkom zwyczajnym, jeżeli takie są wymagane do niezachwianego prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia;

15.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 29.

1.     Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3.     Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują wyboru spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Komisji.

 

§ 30.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.    kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2.    występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli, w tym z wnioskami o odwołanie poszczególnych członków Zarządu;

3.    występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4.    zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;

5.    składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

6.     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 31.

1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu; Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

3.     Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 32.

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.      Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych.

 

§ 33.

1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)      składki członkowskie;

2)      darowizny, zapisy i spadki;

3)      dotacje;

4)      korzyści z ofiarności publicznej przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publiczny;

5)      dochody z majątku, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje, fundusze inwestycyjne);

6)      granty.

2.    Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca roku poprzedzającego rok, za który składka jest wymagana; Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd.

3.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

4.    Nadwyżka bilansowa danego roku obrachunkowego zostaje przeznaczona na zwiększenie przychodów w kolejnym roku obrachunkowym.

 

§ 34.

1.     Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy § 27 ust. 1 pkt 1-4.

2.     Dla ważności innych pism i dokumentów mają zastosowanie przepisy § 27 ust. 2

 

 

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 35.

1.    Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

3.    W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

 

 

 

 

Podpisano:

Komitet założycielski

 

1............................................;

2............................................;

3............................................;

4............................................;