SHPE - CZYŻYK
Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych

BIURO

Protokół z zebrania założycielskiego

Stowarzyszenia Hodowców Paków Egzotycznych  „CZYŻYK”.

 

W dniu 30-03-2014 o godzinie 10:00 w Piekarach Śląskich zebrały się osoby fizyczne, których celem było powołanie do życia stowarzyszenia. Członków założycieli, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu, było 16 osób, co stanowiło podstawę do prawomocnego powołania Stowarzyszenia.   

Zebranie otworzył przewodniczący-senior  Rybarczyk Lucjan.

Jego zadaniem było przeprowadzenie wyboru przewodniczącego zebrania. Na tę funkcję wpłynęła jedna kandydatura, która została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczącym zebrania został wybrany Odoj Tomasz. W tej sprawie podjęto uchwałę nr 1/I/2014

Aby rozluźnić atmosferę i poznać się osobiście przewodniczący  Odoj Tomasz  zaproponował, aby każdy z uczestników spotkania przedstawił się i krótko opowiedział o tym co hoduje oraz jakimi gatunkami ptaków się interesuje.

Po przedstawieniu się wszystkich uczestników spotkania  Odoj Tomasz oficjalnie rozpoczął zebranie założycielskie. Na początku został ustalony przebieg zebrania:
1.Wybór sekretarza zebrania.
2.Zawiązanie Stowarzyszenia.
3.Powołanie komitetu założycielskiego.
4.Powołanie Prezesa Zarządu.
5.Powołanie pozostałych członków Zarządu.

6.Powołanie Komisji Rewizyjnej
7.Ustalenie wysokości składki na lata 2014-2015.


Na sekretarza zebrania po sugestii Odoj Tomasz wybrano jednogłośnie  Pronobis Sławomir .W tej sprawie podjęto uchwałę nr 2/I/2014. Po głosowaniu Przewodniczący przedstawił treść uchwały nr 3/I/2014 w sprawie powołania Stowarzyszenia oraz przedstawił zebranym brzmienie potencjalnego statutu Stowarzyszenia. Po czym Przewodniczący omówił główne cele i założenia statutowe powstającego Stowarzyszenia.

Pan Odoj Tomasz  poddał głosowanie  uchwałę nr 3/I/2014 w sprawie zawiązania Stowarzyszenia, którą przyjęto jednogłośnie.

W trakcie rozmów wskazano kandydatów do komitetu założycielskiego:

- Kadłubowski Tadeusz  - kandydaturę zaproponował   Podsiedlik Artur
-
Odoj Tomasz -  kandydaturę zaproponował   Pronobis Sławomir  

- Pronobis Sławomir  - kandydaturę zaproponował  Ługowski Mateusz
-
Piłko Zdzisław  - kandydaturę zaproponował  Rybarczyk Lucjan

Kandydatury poddano głosowaniu, za głosowało 15 osób, 1 osoby wstrzymały się od głosu. W tej sprawie podjęto uchwałę nr 4/I/2014.
W kolejnym etapie podjęto próbę wyłonienia spośród zebranych prezesa Zarządu

Po krótkich dysputach Przewodniczący przyjął kandydaturę  Odoj Tomasza . na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Kandydaturę przyjęto przy 14 głosach „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu i 1 osobą  przeciw, dzięki czemu, wobec uzyskania bezwzględnej liczby głosów  prezesem zarządu został Odoj Tomasz . W tej sprawie podjęto uchwałę nr 5/I/2014.    

W celu wyboru pozostałych członków zarządu Odoj Tomasz poprosił o zgłoszenie propozycji kandydatów do zarządu.
Podane propozycje to :
Kadłubowski Tadeusz - wiceprezes ;
Pronobis Sławomir - skarbnik;
Żądło Sebastian – członek ;

Syrek Arkadiusz – członek  .
Kandydatury przyjęto przy
14 głosów „za” , 1 osób wstrzymało się , 1 osób było przeciw.

W tej sprawie podjęto uchwałę nr 6/I/2014

W celu wypełnienia obowiązku ustawowego Przewodniczący poinformował, że Stowarzyszenie winno posiadać organ kontroli wewnętrznej. Wobec tego faktu poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Jako kandydatów do tej funkcji wskazano:

-  Piłko Zdzisław 

-  Podsiedlik Artur 

-  Musiał Krzysztof 

Kandydatury poddano pod głosowanie na zasadzie en bloc, wobec uzyskania 14 głosów „za” przy 2 wstrzymujących się.

 Przewodniczący poinformował, że członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
-
Piłko Zdzisław  ;
-
Podsiedlik Artur

- Musiał Krzysztof

W tej sprawie podjęto uchwałę nr 7/I/2014

Z racji, iż Stowarzyszenie jest organizacją non-profit a będzie posiadać koszty stałe podjęto rozmowę o wysokości składki członkowskiej. Uchwałą 8/I/2013 ustalono jednogłośnie składkę członkowską wysokości 100 zł na rok 2014 oraz 100 zł na rok 2015.

Przewodniczący zaproponował wolne wnioski i dyskusję na temat problemów hodowlanych.

Około godziny 15:00 Przewodniczący zamknął zebranie.

 

 

 

   Pronobis Sławomir               OdojTomasz                   

 

    Sekretarz Zebrania Założycielskiego                     Przewodniczący Zebrania Założycielskiego


                     

 

                                                              protokół zgodny z oryginałem